Tungkol Sa Amin

Sino Kami

Ang mga United Nations Information Centres (UNICs) ay ang lokal na pambungad na ahensiya para sa pagpapalaganap ng impormasyon at adbokasiya ng UN Department of Public Information (DPI) na matatagpuan sa himpilan ng UN sa New York. Ang gawain ng mga UNIC ay pinapatnubayan ng Information Centres Service (ICS), isang bahagi ng Strategic Communications Division (SCD) ng DPI. Ang DPI ay pinamumunuan ng UN Under-Secretary-General for Communications and Public Information.

Ano ang Gawain Namin

Ang mga UNIC ay responsable para sa pagtataguyod ng mas malawak na pag-unawa ng publiko at suporta para sa mga layunin at gawain ng UN sa pamamagitan ng pagpapakalat ng impormasyon sa ginagawa ng UN sa lahat ng tao sa mundo, partikular sa mga umuunlad na bansa. Ang kalipunan ng mga UNIC ay napaka-halaga sa kakayahan ng UN na maabot ang mga taong pinagsisilibihan nito, at sa pagbabahagi ng kuwento ng UN sa kanila. Sa Pilipinas, tumatayong pambungad na ahensiya ang UNIC Manila para sa pampublikong impormasyon tungkol sa UN. Kabilang sa mga Gawain ng UNIC Manila ang pag-oorganisa ng mga press conference, seminar, pampublikong mga pagdiriwang, at pagtatanghal, upang itaguyod ang mga usapin na pina-prioridad ng UN. Bilang lokal na kinatawan ng DPI sa Pilipinas, inaayon ng UNIC Manila ang mga stratehiya at kampanya ng SCD sa lokal na sitwasyon. Ilan sa mga pangunahing tagasubaybay ng UNIC Manila ang mga tagapamalita, mga guro, at mga NGO. Responsible din ang mga UNIC na itama ang negatibo at maling balita tungkol sa gawain ng UN sa Pilipinas.

Binibigyan ng UNIC Manila ng abiso ang UN Headquarters, at mga programa at ahensiya ng UN, ukol sa pagbabalita ng media sa bansa at sa rehiyon sa mga Gawain ng UN. Ang UNIC Manila din ang punong tagapangasiwa ng paghahanda at pakikipamagitan sa media para sa opisyal na pagbisita ng UN Secretary-General sa Pilipinas.

Sino ang Aming Mga Ka-trabaho

Nakiki-partner ang UNIC Manila sa mga ahensiya ng pamahalaan, sa midya, NGOs, mga eskuwelahan, at mga aklatan upang itaguyod ang kaalaman at suporta para sa UN. Kasama rito ang pagtatatag ng mga Model UN, pagbibigay ng impormasyon sa mga reporter, at suporta para sa paglilikha ng curriculum ng mga eskuwelahan.

Maigting ang pakikipagtulungan ng UNIC Manila sa mga eskuwelahan upang mapalawig ang gawain nito ukol sa pagpapakalat ng impormasyon. Patungo rito, nagtatatag ang UNIC Manila ng UN Corner sa mga aklatan.

Matatagpuan sa mga UN Corner ang mga batayang materyal tungkol sa UN, mga kopya ng report ng mga ahensiya ng UN, at iba pang printed at audio-visual materials na gawa ng DPI.

Nagsasawaga din ang UNIC ng regular o palagian at paminsan-minsang seminar para sa mga eskuwelahan ukol sa maraming usaping pang-kaunlaran. Kabilang rito ang “United Nations Works For You” o “UN4U” seminar para sa mga estudyante sa buong buwan ng Oktubre, o UN Month.

Ang UNIC Manila ay kabahagi ng United Nations Country Team (UNCT) sa Pilipinas, na binubuo ng mga ahensiya ng UN sa bansa. Nagunguna rin ang UNIC Manila sa pag-uugma ng mga gawaing pang-komunikasyon ng United Nations Communications Group, upang makapaghatag ng pinag-isang imahen ng UN sa publiko sa bansa at sa rehiyon.