Kilalanin Mo ang UN

 Isang Pagpapakilala sa United Nations

 • May apat na layunin ang United Nations: panatiliin ang pandaigdig na kapayapaan at seguridad; paunlarin ang mabuting pagsasamahan ng mga bansa; makipagtulungan sa paghahanap ng solusyon sa mga suliraning pandaigdig at sa pagtataguyod ng respeto para sa karapatang pantao; at maging sentro ng pagkakasundo ng mga bansa. May 30 kaanib na organisasyon na nagtutulungan sa pagpapatupad ng mga layuning ito.
 • Ang United Nations ay hindi isang pandaigdigang pamahalaan; hindi ito gumagawa ng batas. Gayon man, naglalaan ang United Nations ng paraan upang hanapan ng solusyon ang mga pandaigdigang labanan/tunggalian at nagbabalangkas ito ng mga polisiya na may epekto sa buhay nating lahat.
 •  Ang lahat ng Kasaping Bansa/Estado ng United Nations—Malaki man at maliit, mayaman at mahirap, at nagtataglay ng iba’t ibang paniniwalang pulitikal at sistemang panlipunan—ay mayroong boses at boto sa United Nations. Binibigyan ng United Nations ang mga bansa ng pagkakataon na balansehin ang kapakanan ng estado kumpara sa global interdependence sa pagharap sa mga suliraning pandaigdig.
 • Ang buong United Nations ay nagsusumikap na itaguyod and mga karapatang pantao, bawasan ang kahirapan, bakahin ang mga sakit, at protektahan ang kapaligiran. Pinamumunuan din ng United Nations ang mga pandaigdigang kampanya laban sa kalakalan sa droga at terorismo.

Sa buong mundo, tumutulong ang United Nations at ang mga ahensiya nito na palawakin ang paglilinang ng pagkain, tulungan ang mga refugee, pangunahan ang paglaban sa AIDS at itaguyod ang programa sa pagkaklaro ng mga bomba na nakatago sa lupa (landmine) .

Ano ang United Nations?

Ang United Nations ay kakaibang organisasyon ng mga malayang mga bansa na nagsanib upang makamtan ang kapayapaang pandaigdig at kaunlarang panlipunan. Pormal na itinatag ang United Nations noong ika-24 ng Oktubre 1945, sa pagitan ng 51 bansa na itinuturing na founding members. Sa pagtatapos ng taong 2008, tumaas ang bilang ng mga kasapi sa United Nations sa 192 bansa. Mula nang itinatag ang United Nations, wala pang bansa ang pilitang inalis sa organisasyon. Panandaliang tumiwalag ang Indonesia noong 1965 bunsod ng away sa Malaysia, ngunit bumalik din ang Indonesia sa sumunod na taon.

Isa bang pamahalaang pandaigdig ang United Nations?

Hindi. Ang pamahalaan ay kumakatawan sa mga bansa at mga tao. Ang United Nations ay hindi kumakatawan sa kahit anong pamahalaan o sa kahit anong bansa. Ito ay kumakatawan sa mga kasaping bansa nito at ginagawa lamang kung anong mapagkasunduan ng mga kasaping bansa.

Mayroon bang mga alituntunin o mga prinsipyo na gumagabay sa trabaho ng United Nations?

Oo, ito ang United Nations Charter, isang lipon ng mga patnubay na nagbabalangkas ng mga karapatan at tungkulin ng bawat kasaping bansa, at kung anong dapat gawin upang maabot ang mga hangarin/adhikain na itinakda nila para sa kanilang mga sarili. Bawat bansang nagiging kasapi ng United Nations ay nararapat na tanggapin ang mga adhikain at alituntunin na nasasaad sa UN Charter.

Para sa karagdagang impormasyon: www.un.org/aboutun/charter

Paano nagsimula ang United Nations?

Ang ideya ng pinagmulan ng United Nations ay nabuo noong World War II. Nang panahong iyon, ang mga pandaigidig na lider na nakipagtulungan upang tapusin ang digmaan ay nangarap na magkaroon ng mekanismo na tutulong na magbunsod ng kapayapaan at pigilan ang mga darating pang digmaan. Naisip nila na mangyayari lamang ito kung lahat ng mga bansa ay magtutulungan sa pamamagitan ng isang pandaigdig na organisasyon. Ito na an gang United Nations.

Saan nagmula ang pangalang “United Nations”?

Ang ngalang “United Nations” ay iminungkahi ni President Franklin D. Roosevelt ng Estados Undiso. Pormal itong ginamit noong 1942, nang pinirmahan ng 26 na kinatawan ng 26 na bansa ang Declaration of the United Nations. Bilang pagkilala kay President Roosevelt, na pumanaw ilang lingo bago napirmahan ang Charter, lahat ng dumalo sa pagpupulong sa San Francisco ay sumang-ayon sa pangalang “United Nations.”

Ito ba ang unang pagkakataon na ang organisasyong tulad nito ay nabuo?

Isang kahawig na organisasyon, an League of Nations, ay itinatag noong 1919, pagkatapos ng World War I. Ang pangunahing layunin nito ay pangalagaan ang kapayapaan. Subalit hindi lahat ng bansa ay sumali sa League. Ang Estados Unidos, bilang ehemplo, ay hindi nagging kasapi dito. At ang ilang sumali ay nagbitiw, kaya’t madalas na hindi makakilos ang League. Ngunit kahit hindi nagtagumpay ang League, ito ay nagbigay daan para sa isang pandaigdig na organisasyon. Ito na nga ang United Nations.

Ang gusaling nagmula sa isang lapaan [slaughterhouse].

Sa kanilang unang pagpupulong sa London noong 1946, napagkaisahan ng General Assembly na itayo ang Headquarters ng United Nations sa Estados Unidos. Ngunit hindi nila unang pinili ang New York. Pinagpilian and Philadelphia, Boston at San Francisco. Ang desisyong itatag ang UN Headquarters sa New York ay ang regalo ni John D. Rockefeller Jr na nagkakahalaga ng $8.5 million at ang pagbigay ng New York City ng lupain bilang regalo.

Para sa karagdagang impormasyon: http://www.un.org/tours

http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/untour

Sino ang pumopondo sa trabaho/gawain ng United Nations?

Ang 193 kasaping bansa ng United Nations ang nagbabayad ng lahat ng gastusin ng Organisasyon. Walang ibang pinagkukunan ng pondo ang United Nations.

Paano maging kasapi ng United Nations?

Ayon sa Charter ng United Nations, lahat ng bansa ay maaaring maging kasapi ng United Nations, sa kondisyong sila ay mapayapa, tanggap ang mga alituntuning nakasaad sa UN Charter, at, sa pagtingin ng United Nations, ay handing sundin ang mga alituntuning nabanggit. Ang mga bansa ay tinatanggap bilang kasapi ng United Nations ayon sa pagpapasya ng General Assembly at sa rekomendasyon ng Security Council.

Paano ba binubuo ang United Nations?

Ang gawain ng United Nations ay ipinapatupad sa buong mundo ng anim na organo:

 1. General Assembly
 2. Security Council
 3. Economic and Social Council
 4. Trusteeship Council
 5. International Court of Justice
 6. Secretariat

Para sa karagdagang impormasyon: http://www.un.org/geninfo/faq/factsheets/memberstate.pdf

Ang General Assembly

Lahat ng kasapi sa United Nations ay kinakatawan sa General Assembly. Bawat bansa, mayaman o mahirap, Malaki o maliit, ay may isang boto. Ang pagpapasiya sa mga usapin ukol sa pandaigdig na kapayapaan at seguridad, pagtanggap sa bagong kasapi, at ang budget ng United Nations ay ginagawa ayon sa two-thirds majority. Ang ibang usapin ay pinagpapasiyahan ng simpleng mayoridad.

Ang regular na sesyon ng General Assembly ay nagsisimula sa Setyembre at nagtutuloy-tuloy sa buong taon. Sa pag-uumpisa ng bawat regular na sesyon, isang debate ang nagaganap kung saan ang pinuno ng mga bansa ay maaaring magpahayag ng kanilang opinion ukol sa iba’t ibang usapin, mula sa digmaan at terorismo, hanggang sa mga sakit at kahirapan.

Para sa karagdagang impormasyon: www.un.org/ga

Ang Security Council

Kumpara sa General Assembly na maaring pag-usapan ang kahit anong alintana, ang Security Council ay may primerong responsibilidad para sa mga usaping kapayapaan at seguridad.

Mayroong 15 miyembor ang Security Council. Lima dito ay permanenteng miyembro, tulad ng China, France, ang Russian Federation, United Kingdom, at United States. Ang 10 di-permanenteng miyembro ay hinahalal ng General Assembly para sa terminong di-hihigit sa dalawang taon, at ayon sa pinagmulang parte ng mundo.

Para sa karagdagang impormasyon: www.un.org/docs/sc

Ang Economic and Social Council

Ang Economic and Social Council ay ang pulong para sa paguusap tungkol sa mga problemang pang-ekonomiya, tulad ng kalakal, transport, pag-unlad, at usaping panlipunan. Tumutulong din ang Economic and Social Council sa mga bansa na magkaisa ukol sa pagpapaunlad/pagpapabuti ng edukasyon at kalusugan, at sa pagtataguyod ng respeto para sa mga karapatang pantao sa buong mundo. May 54 na miyembro ang Council.

Ang Trusteeship Council

Noong 1945, nang naitaguyod ang United Nations, mayroong 11 teritoryo (karamihan ng mga ito ay nasa Africa at Pacific Ocean) na pinasailalim sa pamamahalang internasyonal. Layon ng Trusteeship System na itaguyod ang pagunlad ng mga mamamayan ng mga teritoryong ito at ang kanilang pagsulong patungo sa kanilang pagsasarili.

Ang Trusteeship Council ay kinabibilangan ng mga permanenteng miyembro ng Security Council (China, France, Russian Federation, United Kingdom at United States).

Ang International Court of Justice

Ang International Court of Justice ay itinatag noong 1946 bilang pangunahing sangay ng United Nations sa pagbibigay hatol sa mga legal na usapin. Tanging mga bansa, at hindi mga indibidwal, ang maaaring maglagak ng kaso sa International Court. Kailangang tanggapin ng bansang naglagak ng kaso sa International Court ang anumang desisyon nito.

Ang International Court ay matatagpuan sa Peace Palace, sa The Hague, Netherlands. Mayroon itong 15 hurado na hinalal ng General Assembly at ng Security Council. Hindi maaaring magmula sa iisang bansa ang higit sa isang jurado. Lahat ng desisyon ng Court ay pinal at di na maaaring i-apela.

Ilan sa mga katatapos na desisyon ng International Court of Justice ay ang mga sumusunod:

 1. Matapos na magwakas ang mga pandinig pampubliko ng Korte noong 2006, minarapat ng Korte na dinggin ang kasong isinumite ng Bosnia at Herzegovina laban sa umano’y paglabag ng Serbia at Montenegro ng mga obligasyon nila sa ilalim ng Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
 2. Noong 2004, nagkaisa ang Korte na nilabag ng Israel ang pandaigdigang batas nang nagpatayo ito ng pader sa Occupied Palestinian Territory.

Para sa karagdagang impormasyon: www.icj-cij.org

Ang Secretariat

Ang Secretariat, na pinamumunuan ng Secretary-General, ay binubuo ng mga kawaning internasyonal na nagtatrabaho sa United Nations Headquarters sa new York at sa lahat ng parte ng mundo. Ito ang tumutugon sa pang-araw-araw na Gawain ng Organisasyon. Ang kanyang mga tungkulin ay sindami ng mga problemang kinakaharap at tinutugunan ng United Nations—mula sa pangangasiwa sa mga peacekeeping operations hanggang sa pagpapagitna sa mga hidwaang internasyonal at pagsubaybay sa mga pangyayari at suliraning pang-ekonomiya at panlipunan. Tungkulin din ng Secretariat na pagsilbihan ang lahat ng sangay ng United Nations at pangasiwaan ang mga programa at polisiya na itinalaga ng mga ito.

Ang Secretary-General ang punong tagapagpatupad o chief officer ng United Nations. Siya ay inaasistihan ng kawani ng international civil servants. Kaiba sa mga diplomatiko, na kumakatawan sa isang particular na bansa, ang mga tinatawag na civil servants ay nagtatrabaho para sa 193 kasaping bansa at sumusunod sa Secretary-General imbes na sa kanilang kani-kaniyang pamahalaan.

Paano hinahalal ang Secretary-General?

Ang Secretary-General ay hinahalal para sa limang taong termino ng General Assembly at sa rekomendasyon ng Security Council. Walong Secretary-General na ang naihalal mula ng nabuo ang United Nations. Sumusunod and paghalal sa Secretary-General sa regional rotation.

Ang mga naging Secretary-General ng UN ay ang sumusunod:

Trygve Lie (Norway) 1946-1952

Dag Hammarskjold (Sweden) 1953-1961

U thant (Myanmar) 1961-1971

Kurt Waldheim (Austria) 1972-1981

Javier Perez de Cuellar (Peru) 1982-1991

Boutros Boutros-Ghali (Egypt) 1992-1996

Kofi Annan (Ghana) 1997-2006

Ban Ki-Moon (South Korea) 2007-

Ilang mga tungkulin ng Secretary-General

Ayon sa UN Charter, ang Secretary-General ang punong tagapangasiwa ng Organisasyon, at siyang tumutupad sa mga tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya ng General Assembly, Security Council, Economic and Security council at iba pang sangay ng United Nations. Binibigyang kapangyarihan din ng UN Charter ang Secretary-General na ipaalam sa Security Council ang anumang usapin na nagbabanta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad.

Hindi kikilos ang Secretary-General nang walang suporta at pahintulot ng mga kasaping bansa ng United Nations. Anumang aksyon, maging pagpapadala ng tropang peacekeeping sa mga lugar ng digmaan, o di kaya’y pagtutulong sa isang bansa na makabangon sa digmaan o natural na kalamidad, ay dapat italaga ng mga kasaping bansa ng United Nations.

ANG UNITED NATIONS AY NAGPAPAGAL PARA SA PANDAIGDIGANG KAPAYAPAAN AT SEGURIDAD

Ang United Nations ay nagsisilbing pandaigdigang forum kung saan maipahahayag ng bawat bansa ang pinakamahirap na usapin, kabilang na ditto ang digmaan at kapayapaan. Kapag harapang nakapag-usap ang mga lider ng pamahalaan, nagkakaroon ng diyalogo, na maaaring magresulta sa pinag-isang solusyon sa problema. Kapag maraming bansa ay nagkakaisa, at nagsasalita sa pamamagitan ng isang boses, ito ay lumilikha ng global pressure para sa sumunod na rin ang ibang bansa.

Sino ang namumuno/nagmamando sa mga peacekeeping operations?

Ang mga “peacekeeping operations” ay itinatag ng Security Council at pinamumunuan ng Secretary-General, malimit sa pamamagitan ng isang special representative. Kapa gang isang banta sa hapayapaan ay inihatag sa Security Council, inaalam muna ng Council kung maaaring mapayapang  mapagkasundo ang mga partido. Kapag nagumpisa na, o lumala na, ang labanan, sinisikap ng Council na ipatupad ang tigil-putukan. Matapos nito, maaaring magpadala ang Council ng peacekeeping mission sa mga nagkakagulong mga lugar upang ipanumbalik ang kapayapaan o magpatupad ng mga parusang pang-ekonomiya, o ang tinatawag na embargo sa naturang bansa.

Nakapagpatigil na ba ng digmaan ang UN?

Nakatulong na ang UN sa pagpipigil na tuluyang maging digmaan ang mga alitan. Naging tagapamigtan na rin ang United Nations para sa mapayapang solusyon sa mga alitan. Maraming beses nang nakapaghandog ang United Nations ng mekanismo upang makatulong na mapaghupa ang mga tunggalian, tulad ng Berlin Crisis (1948-1949), Cuban missile crisis (1962) at ang Middle East crisis (1978). Sa mga krisis na ito, ang pamamagitan ng UN ay nakatulong sa pagsawata ng digmaan ng mga super-power. May papel ding ginampanan ang UN sa pagwawakas ng digmaan sa Congo (1964), sa pagitan ng Iran at Iraq (1988), at sa El Salvador (1992) at Guatemala (1996). Pinangunahan din ng UN ang pagtatatag ng kapayapaan at sustenableng paglago ng ekonomiya sa Mozambique (1994); independensya sa Timor Leste (2002), at noong 2002, matagumpay na tinapos ng UN ang peacekeeping mandate nito sa Sierra Leone.

Anong mangyayari kapag pinagwalang-bahala/di-sinunod ng isang bansa ang desisyon ng Security Council?

Kapag di sinunod ang mga desisyon ng Security Council, maraming mga hakbang ang maaaring gawin ng Council upang maipatupad ang mga desisyon nito. Kapag ang isang bansa ay nagbanta o tuluyang naghasik ng pananalakay, maaaring mag-atang ang UN ng parusa laban sa ekonomiya o kalakal ng bansang ito, o di kaya’y pagbabawal sa pag-aarmas at paglalakbay at saka paghihigpit sa pan-diplomatikong gawain nito. Posible ding ipahintulot ng UN ang paggamit ng puwersa. Subalit ang mga hakbang na ito ay gagawin lamang sa sukdulan, kapag lahat ng mapayapang paraan ng paglutas ng sigalot ay nasubukan na.

Mayroon bang hukbong sandatahan ang UN?

Walang hukbong sandatahan ang UN. Ang mga tropa na nagsisilbi sa mga peacekeeping operations ng UN ay kusang-loob na inaambag ng mga miyembrong bansa. May mga sibilyan ding kasama sa mga peacekeeping operations, at ang mga ito ay mula sa kawani ng UN.

Ano ang peacekeeping operation?

Ang tradisyonal na kahulugan ng peacekeeping ay ang paggamit ng puwersang multinasyonal, sa pamumuno ng United Nations, upang makatulong sa pagsisipil at pagre-resolba sa tunggalian sa pagitan ng mga bansa. Ginagampanan ng peacekeeping operation ang papel ng “neutral third party” upang magpatupad ng tigil-putukan at upang magtatag ng “buffer zone” sa pagitan ng naglalabang mga bansa. Tumutulong din ang peacekeeping operation sa mga halalan at sa pagtanggal ng mga landmine.

Habang mini-mintena ng mga peacekeeper ang kapayapaan sa lugar, nakikipagusap naman ang mga tagapamagitan ng UN sa mga lider ng nagtutunggaling mga partido o bansa upang subukang maghanap ng mapayapang solusyon.

May dalawang uri ng peacekeeping operation: “observer missions” at “peacekeeping forces.” Ang mga observer ay hindi armado. Ang mga sundalo ng peacekeeping forces ay may maliit na armas, na gagamitin lamang upang depensahan ang kanilang mga sarili. Madaling makikilala ang mga UN peacekeepers sa pamamagitan ng sagisag ng UN at ng asul na “beret” o “helmet” na sinisuot nila kapag sila’y “on-duty.” Ang asul na helmet ay nagging simbolo na ng UN peacekeeper; ito ay dala-dala tuwing may operasyon at isinusuot lamang kapag may panganib. Ginagamit ng mga peacekeeper ang kani-kanilang pambansang uniporme.

Ano pa ang ginagawa ng UN para sa kapayapaan?

Ang gawain ng UN tungo sa kapayapaan ay hindi nagwawakas sa pagtatapos ng peacekeeping mission. Sa kinahinatnan ng hidwaan, tumutulong ang UN sa mga “bakwit” (evacuees) upang ang mga ito’y makabalik sa kani-kanilang tahanan. Tinatanggal din ng UN ang mga landmine, inaayos ang mga nasirang daan, at nagbibigay ng tulong pinansyal at teknikal upang muling itayo ang ekonomiya. Binabantayan din ng UN ang mga halalan at sinusubaybayan kung paano ipinapatupad ng mga bansa ang mga karapatang pantao ng mga mamamayan nito.

Ano ang ginagawa ng UN upang sugpuin ang terorismo?

Matagal nang aktibo ang UN sa paglaban sa terorismong pandaigdig.Naaayon sa determinasyon ng pandaigdigang komunidad na alisin ang banta ng terorismo, bumuo ang UN ng maraming instrumentong legal upang matulungan ang pandaigdigang komunidad na gumawa ng aksyon upang supilin ang terorismo at dalhin sa hustisya ang mga risponsable. May 13 tratado na ang napagkasunduan ng mga bansa, sa tulong ng UN, mula pa noong 1963, kabilang na ang mga tratado para sa “hostage-taking,” hijacking ng mga eroplano, pagpapasabog ng bomba, at pagpopondo sa terorismo.

Para sa karagdagang impormasyon: www.un.org/terrorism

http://disarmament.un.org/terrorism.htm

ANG MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS

Ano ang Millennium Development Goals?

Sa Millennium Summit na naganap noong 2000, nangako ang mga kasaping bansa ng United Nations na magtulungan upang mabawasan ang kahirapan at waksiiin ang kagutuman sa mga umuunlad na bansa, maliban sa iba pang mga dapat matamo sa 2015 na nakasaad sa MDGs.

[Infographic of MDGs]

MGA KARAPATANG PANTAO

Ano ang mga karapatang pantao?

Ang mga karapatang pantao ay yaong mga karapatan na kinakailangan para sa ating buhay bilang tao. Kung wala tayong karapatang pantao, hindi natin lubusang magagamit at mapapaunlad ang ating mga katangian, ang ating talino, talento at spirituwalidad.

Nagtakda ang United Nations ng isang pangkalahatang pamantayan ng karapatang pantao para sa lahat ng bansa noong 1948, nang itinatag nito ang Universal Declaration of Human Rights. Sa pamamagitan ng Deklarasyong ito, kinikilala ng mga pamahalaan ang kanilang obligasyon na siguraduhing lahat ng mga tao, mayaman at mahirap, lalake o babae, at mula sa anumang lahi at relihiyon, ay tatratuhin nang pantay.

Nagtatag din ang United Nations ng maraming tratado ukol sa karapatang pantao, na nag-oobliga sa mga bansa na garantiyahan ang mga karapatang panlipunan, pang-ekonomiya at pampulitikal. Ang pinaka-mahalaga sa mga tratadong ito ay ang dalawang International Covenants—ang isa na ukol sa karapatang panlipunan, pang-ekonomiya at pang-kultura, at ang ikalawa, ukol sa karapatang sibil at pampulitika. Tinatawag ang mga tratadong ito, kasama na ang “Optional Protocols”, na “International Bill of Rights.”

Para sa karagdagang impormasyon: http://www.un.org/rights/

Aling ahensiya ng UN ang nangangasiwa sa karapatang pantao?

Ang Human Rights Council ay itinatag noong June 2006 kapalit ng Human Rights Commission, na nangasiwa sa mga usapin tungkol sa karapatang pantao mula 1946 hanggang 2008. Kumpara sa Commissionm, ang bagong Council ay katulong ng ahensiya ng General Assembly. Dahil dito, ang Council ay may pananagutan sa lahat ng kasaping bansa ng General Assembly. Ang Council din ang pangunahing forum para sa dyalogo at pakikipagtulungan ukol sa karapatang pantao. Ang Council ay pinamumunuan ng United Nations High Commissioner for Human Rights.

Mayroon bang karapatang pantao ang mga bata?

Pareho lang ang bata at matanda na nagtataglay ng karaptang pantao. At dahil sila ay menor-de-edad, nangangailangan sila ng natatanging pagkandili. Ang Convention on the Rights of the Child, na naisakatuparan noong 1989, ay nagtatakda ng mga karapatan ng mga indibidwal na mas bata sa 18 anyos na kinakailangan upang mapalago ang kanilang mga potensyal, at ligtas sa pagkagutom, kapabayaan at pang-aabuso.

Alin pang mga karapatan at kasunduang pantao ang naipatupad ng United Nations?

Sa tulong ng United Nations, sobra sa 80 tratado at deklarasyon ukol sa karapatang pantao ang naipatupad na. Ang mga tratado at deklarasyong ito ay particular na tumutukoy sa mga karapatan ng kababaihan, mga taong may kapansanan, mga grupong minorya, mga katutubo at iba pa.

Ilan sa mga tratado para sa karapatang pantao ay ang sumusunod:

 1. The Convention on the Prevention of the Crime of Genocide (1948)
 2. The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)
 3. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1996)
 4. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979)
 5. The Convention Relating to the Status of Refugees (1951).

Maaari bang magsampa ng reklamo ang isang indibidwal ukol sa paglabag ng kanyang karapatang pantao?

Oo. Ang mga tinatawag na Optional Protocols na nakakabit sa mga tratado ng UN ay nagpapahintulot sa mga indibidwal na magsampa ng reklamo kung ang kanilang pamahalaan ay isa sa mga nag-ratipika sa protocols na ito. Sa pamamagitan ng lihim na komunikasyon, ang mga reklamo ukol sa sobra at sistematikong paglabag sa karapatang pantao ay maaaring i-sumite sa UN kapag hindi na ito ma-resolba sa bansa.

MALIMIT NA MGA TANONG

Paano makakatulong ang isang indibidwal sa UN? Maaari ba silang sumali sa UN bilang miyembro?

Hindi, tanging mga malayang bansa na kinikilala pandaigdigan ang maaaring maging miyembro ng UN. Subalit maaaring tumulong ang mga indibidwal sa gawain ng UN sa pamamagitan ng lokal at internasyonal na NGO. Ilan sa mga ito ay nakikipagtulungan sa UN Department of Public Information upang maabot ng UN ang lahat ng tao sa mundo.

Para sa karagdagang impormasyon: http://www.un.org/dpi/ngosection/index.html

Mayroong United Nations Associations (UNAs) sa 100 bansa sa mundo, at sa bawat isa sa mga bansang ito, mayroon ding mga lokal na pangkat ang mga UNAs. Ang UN Children’s Fund, or UNICEF, ay mayroong pambansang komite sa maraming bansa na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga programa ng UNICEF at nangangalap ng pondo para maipatupad ang mga ito. Ang UNESCO naman ay mayroong mga kapisanan, sentro at samahan sa 90 bansa na nagpapatupad ng mga gawain at pagkilos sa edukasyon, siyensiya, kultura at komunikasyon. Ang mga UN Information Centres naman ay mga pangunahing contact sa UN sa buong mundo.

Kung ikaw ay mayroong kasanayan sa agrikultura, medisina, edukasyon, IT, pagsasanay na pangkabuhayan, pagpapalawig sa karapatang pantao, industriya at populasyon—at kung ikaw ay determinado—maaaring may lugar para sa iyo sa UN Volunteers (UNV). Maaaring ma-assign ka na UNV sa isang proyekto ng UN sa isang umuunlad na bansa nang isa hanggang dalawang taon.

Para sa karagdagang impormasyon:  www.unv.org

Gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa isang unibersidad sa ibang bansa. Mabibigyan ba ako ng UN ng tulong pinansyal?

Hindi nagbibigay ng tulong pinansyal ang UN sa mga estudyante. Maaari kang maghanap ng impormasyon ukol sa mga scholarship sa isang aklat ng UNESCO, na may titulong, “Study Abroad.” Para bumili ng kopya ng aklat na ito, sumulat sa: UNESCO Publishing, Promotion and Sales Division, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 (France) or order online at:

Para sa karagdagang impormasyon: http://www.unesco.org/publishing

Tumatanggap ba ng intern ang UN?

Tumatanggap ng intern ang UN sa headquarters nito sa New York. Ang internship na ito ay walang bayad at para sa mga graduate student. Mayroong tatlong internship period na tig-dalawang buwan ang haba.

Para sa karagdagang impormasyon: http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm

Saan ko makukuha ang impormasyon ukol sa posisyon sa mga usapin ng mga kasaping bansa ng UN?

Makukuha mo ang impormasyong iyan mula sa Permanent Mission the the United Nations ng particular na bansa. Ang listahan ng mga websites ng mga kasaping bansa ay matatagpuan sa: http://www.un.int/inidex-en/webs.html

Ano ang United Nations Day?

Ito ang kaarawan ng United Nations. Ito ay nakataon sa ika-24 ng Oktubre, ang araw ng pagkabuo ng UN noong taong 1945, matapos na pormal na tanggapin ng mga founding member ng UN ang UN Charter. Kaya nga ang ika-24 ng Oktubre ay ipinagdiriwang sa buong mundo bilang United Nations Day.

Saan sa Internet ko mahahanap ang impormasyon tungkol sa UN?

May sariling website ang UN: www.un.org

Mayroon bang parte ng website ng UN na nakalaan para sa kabataan?

Ang United Nations CyberSchoolBus ay ginawa upang magbigay ng impormasyon at mga materyales ukol sa UN na para sa mga bata at mga guro: www.un.org/Cyberschoolbus

Mayroon bang awitin o himno ang UN?

Walang opisyan na awitin o himno ang UN. Subalit ang ideyang ito ay kinilala ng General Assembly at kung magkakaroon man, ang General Assembly ang mamimili ng opisyal na awitin ng UN. Hanggang ngayon, wala pa itong napili.

Saan ako maaaring sumulat upang humingi ng karagdagang impormasyon ukol sa United Nations?

Maaari kang sumulat sa:

Visitors Services, Department of Public Information, GA-57, United Nations, New York, NY 10017, USA.

E-mail: inquiries@un.org

Phone: (212) 963-4475

Fax: (212) 963-0071

Para sa karagdagang impormasyon: www.un.org/geninfo/faq

Alin ang mga espesyal na araw na ipinagdiriwang ng United Nations?

27 January – International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust

http://www.un.org/en/holocaustremembrance/

8 March – International Women’s Day

http://www.un.org/en/events/womensday/

21 March – International Day for the Elimination of Racial Discrimination

http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/

25 March – International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade

http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/

7 April – World Health Day

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/event/en/

3 May – World Press Freedom Day

http://www.un.org/en/events/pressfreedomday/

15 May – International Day of Families

http://www.un.org/en/events/familyday/

21 May – World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/

29 May – International Day of United Nations Peacekeepers

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/pkday.shtml

31 May – World No-Tobacco Day

http://www.who.int/tobacco/wntd/en/

20 June – World Refugee Day

http://www.un.org/en/events/refugeeday/

26 June – International Day against Drug Abuse

http://www.un.org/en/events/drugabuseday/

11 July – World Population Day

http://www.un.org/en/events/populationday/

9 August – International Day of the World’s Indigenous People

http://www.un.org/en/events/indigenousday/

12 August – International Youth Day

http://www.un.org/en/events/youthday/

8 September – International Literacy Day

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/

21 September – International Day of Peace

http://www.un.org/en/events/peaceday/

1 October – International Day of Older Persons

http://www.un.org/en/events/olderpersonsday/

2 October – International Day of Non-Violence

http://www.un.org/en/events/nonviolenceday/

17 October – International Day for the Eradication of Poverty

http://www.un.org/en/events/povertyday/

24 October – United Nations Day

http://www.un.org/en/events/unday/

16 November – International Day for Tolerance

http://www.un.org/en/events/toleranceday/

20 November – Universal Children’s Day

http://www.un.org/en/events/childrenday/

25 November – International Day for the Elimination of Violence Against Women

http://www.un.org/en/events/endviolenceday/

29 November – International Day of Solidarity with the Palestinian People

http://www.un.org/en/events/palestinianday/

1 December – World AIDS Day

http://www.un.org/en/events/aidsday/

3 December – International Day of Disabled Persons

http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/

9 December – International Anti-Corruption Day

http://www.un.org/en/events/anticorruptionday/

10 December – Human Rights Day

http://www.un.org/en/events/humanrightsday/

18 December – International Migrant’s Day

http://www.un.org/en/events/migrantsday/