Mensahe ng UN Secretary-General sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan at Batang Babae sa Siyensia, 11 February 2019

Ang kasanayan sa siyensiya, teknolohiya, engineering at matematika ay mahalaga sa inobasyon at higit na kailangan upang makamit ang Sustainable Development Goals.

Ang kababaihan at batang babae ay lubos na mahalaga sa mga larangang ito, subali’t di sapat ang kumakatawan sa bilang nila.

Mga nakagawiang pagtingin sa kasarian, kakulangan ng mga idolo, at mga sumasagkang polisiya at kondisyon ay pumipigil sa mga kababaihan na kumuha ng mga karerang nabanggit.

Hindi maaaring ipagwalangbahala ng mundo ang maiaambag ng kalahati ng ating populasyon.

Kailangan tayong magtulong-tulong upang supilin ang mga ganitong balakid.

Kailangan nating gawan ng paraan ang mga maling pagtingin sa kakayahan ng kababaihan.

Kailangan nating bigyang daan ang kababaihan at mga batang babae, lalo na sa kanayunan, sa mga oportunidad upang matuto

At kailangan nating pagibayuhin pa ang pagpapagal upang palitan ang kultura sa lugar ng empleyo upang ang mga kababaihan na nangangarap na maging siyentipiko, inhinyero at mathematician ay matulungang abutin ang kanilang mithiin.

Siguruhin natin na bawat babae, sa lahat ng lugar, ay may pagkakataong maabot ang kanyang pangarap, maging mas matatag, at nakakapag-ambag sa isang likas-kayang kinabukasan para sa lahat.