Mensahe ng Secretary-General sa International Day of Enforced Disappearances (30 August)

Ang mga bikitima ng pwersadong paglalaho ay tinatanggalan ng kalayaan, palihim na diniditene at at bihirang pinapalaya. Malimit na walang kasiguruhan ang kanilang kapalaran; madalas silang pinapahirapan nang labis at parating may takot na mapatay. Kahita pa sila ay mapalaya sa bandang huli, ang kanilang mga sugat na katawan at sa pag-iisip ay habang-buhay na mananatili sa kanila.

Ang pwersadong paglalaho ay hindi lang gawain ng mga nakalipas na diktaturyang military; ginagawa pa rin ito ng ilang mga bansa. Sa nakalipas na taon lamang, nakatanggap ng 246 kahilingan mula sa mga kamag-anak na umaksyon ang Committee on Enforced Disappearances at ang Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance — – ang dalawang mekanismo sa United Nations ukol sa pwersadong paglalaho, na binubuo ng mga expertong independiyente. Ang bilang ng kahilingang ito ay katiting lamang sa libu-libong kaso na hindi naiuulat dahil sa mga problemang pansiguridad o dahil sa kakulangan ng mga mekanismong internasyonal na makakapagbigay-tulong.

Sa mga nakalipas na taon, dumarami na rin ang bilang ng mga insidente na nagdadawit sa mga armadong grupong terrorista sa mga pwersadong paglalaho at sa pang-aabuso ng karaptang pantao.

Ang pagbabawal sa pwersadong paglalaho ay lubusan. Ayon sa International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, ang pwersadong paglalaho ay ipinagbabawal sa lahat ng pagkakataon, kabilang ang digmaan, kawalang-katatagan sa pulitika, at iba pang pampublikong kagipitan.

Ang Convention ay nagkaroon ng pwersa noong 2010, nilagdaan ng 93 estado, at na-ratipika ng 50 estado. Ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa paglaban sa pag-iwas sa kaparusahan, pangangalaga sa pwersadong pinaglahong mga tao at ang kanilang mga pamilya, at pagpapalakas sa mga proteksyon na binibigay ng batas, kabilang ang imbestigasyon, prosekusyon, hustisya at pagbabayad-puri.

Sa Araw na ito, nananawagan ako sa mga miyembrong estado ng United Nations na mabilisang i-ratipika ang Convention, at ipatupad ito. Panahon na upang tapusin ang pwersadong paglalaho.